I. detská klinika a II. detská klinika
Učebná pomôcka k štúdiu pediatrie, Informácie o výučbe pediatrie, Klinické prípady

1998-1999

Obsah

I.Úvod

II. Informácie o výučbe pediatrie

1. Všeobecné informácie

 1. Pedagogický kolektív
 2. Základné pravidlá a princípy
 3. Študijná literatúra
2. Výučba pediatrie
 1. Program výučby pediatrie
 2. Praktická výučba - 4. a 5. ročník
 3. Témy stáží pre samostatnú prípravu
 4. Referovanie klinického problému
 5. Predštátnicový blok – 6. ročník
 6. Profil absolventa – praktické postupy
 7. Prednášky z pediatrie
3. Otázky kuskúškam
 1. Pediatrická propedeutika- 4. ročník
 2. Klinická pediatria - 5. ročník
 3. Štátna rigorózna skúška - 6. ročník
III. Klinické problémy

Recenzovali:

prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc, doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.

I. Úvod

Táto učebná pomôcka obsahuje základné informáciepre študentov o výučbe pediatrie na detských klinikách Lekárskej fakulty UniverzityKomenského. Samostatnú časť tvorí krátky popis bežných situácií v detskom veku.Cieľom tejto časti je pretransformovať obsah pediatrickej výučby do skutočnýchživotných situácii s ktorými sa stretáva vo svojej praxi každý všeobecný lekár.

Podobne ako aj celý náš okolitý svet, aj medicínasa stáva čoraz zložitejšou a komplexnejšou. Exponenciálne rastie aj množstvopoznatkov, ktoré si majú študenti osvojiť počas štúdia medicíny. Prinedostatočnej selekcií a usporiadaní nových poznatkov však hrozí, že sa mnohíštudenti budú cítiť stratení a ”neuvidia pre stromy les”. Našou snahou je pretonerobiť jednoduchú ”nalieváreň” množstvom vzájomne nesúvisiacich poznatkov.Chceme skôr uprednostniť vysvetlenie základných princípov a logické usporiadaniezískaných poznatkov s aktívnym prístupom k riešeniu problémov. Zároveň všakočakávame, že študenti budú pristupovať k svojmu štúdiu s väčším nadšenímpre klinickú prácu a pre vedecké hľadanie a ocenia intelektuálnu výzvu vedy.

Postupne sa mení aj náplň lekárskej práce vspoločnosti. Zdravotníctvo potrebuje čoraz viac lekárov primárneho kontaktu sovšeobecným zameraním, ktorí majú dostatočné vedomosti aj v oblasti starostlivosti ozdravie detí. Preto je potrebné aby všetci študenti ovládali základné princípystarostlivosti o detskú populáciu, aj keď si len malá časť z nich vyberiepediatriu za svoje životné povolanie.

Prevažná časť výučby pediatrie sa uskutočňuje nadetských klinikách Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Veríme, že sa vám tátopráca s deťmi a ich rodičmi bude páčiť. Príležitosť na rozšírenie vašichklinických vedomostí vám poskytne letná prázdninová prax.

Informačné tabule pre študentov sa nachádzajú prisekretariátoch detských kliník na štvrtom resp. na šiestom poschodí Detskejfakultnej nemocnice. Odporúčame, aby ste ich priebežne sledovali. Nachádzajú sa tamaktuálne rozvrhy, informácie o stážach a skúškach a pod. Prosíme vás aby ste sabez váhania obracali sa na ktoréhokoľvek z vašich pedagógov ak by ste maliakékoľvek problémy spojené s výučbou pediatrie, mali záujem sa zapojiť do práceŠVOČ, alebo by ste sa chceli venovať pediatrii aj v  budúcnosti.
 


prof. MUDr. László Kovács, DrSc.

II.Informácie o výučbe pediatrie

1. Všeobecné informácie

1. 1. Pedagogický kolektív 

1.detská klinika 2. detská klinika
Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc. Prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc. Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
Prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. Doc. MUDr. Želmíra Mišíková, CSc.
Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc. MUDr. Jozef Michalko, CSc. 
MUDr. Ľubomír Barák, CSc. MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
MUDr. Adriana Šufliarska, CSc. MUDr. Mikuláš Zvolenský, CSc.
MUDr. Ingrid Brucknerová  MUDr. Ivana Boďová
MUDr. Jarmila Hornová  MUDr. Regina Krastevová
MUDr. Ľubica Tichá  MUDr. Sabína Šufliarska
MUDr. Silvia Hulínová MUDr. Andrea Škublová
MUDr. Andrea Čerňanská 
MUDr. Ivana Letenayová 

1. 2. Základné pravidlá aprincípy

1.3. Študijná literatúra:

2. Výučba pediatrie

Program výučby pediatrie sa skladá z kurzupediatrickej propedeutiky (jeden semester) a klinickej pediatrie (tri semestre). Všiestom ročníku absolvujú študenti trojmesačnú predštátnicovú blokovú výučbuz pediatrie.

  1. Program výučby pediatrie
Ročník Semester Prednášky Stáže
4th ročník Zimný (propedeutika) 24 hodín 20 hodín
4th ročník Letný  20 hodín 20 hodín
5th ročník Zimný 24 hodín 20 hodín
5th ročník Letný 24 hodín 20 hodín
6th ročník Zimný alebo letný (semináre) 330 hodín

2.2. Praktickávýučba na detských klinikách - štvrtý a piaty ročník

Cieľom praktickej výučby je osvojiť si základnéklinické postupy a rozvinuť komunikačné schopnosti v rôznych oblastiachpediatrie.

Letnú prázdninovú prax odporúčame absolvovať mimo detských kliník. Poskytuje to výbornú možnosť na rozšírenie poznatkov a získanie ďalších doplňujúcich praktických skúseností.

2.3. Témystáží pre samostatnú prípravu

Stáže z pediatrie – 4. ročník zimný semester
 
  Problematika
1 Charakteristika rôznych vekových skupín v detskom veku Psychomotorický vývoj – skríning. Rast a hmotnosť. Preventívna starostlivosť v pediatrii. Psychologický prístup k dieťaťu.
2 Pediatrická anamnéza Anamnestické vyšetrenie detí a ich rodičov.
3 Klinické vyšetrenie v pediatrii Observácia, palpácia, perkusia, auskultácia – špecifické aspekty u detí
4 Klinické vyšetrenie v pediatrii Základné diagnostické a terapeutické procedúry. Odber krvi a moču, vyšetrenie stolice. Mikrobiologické vyšetrenie. Parenterálna liečba – podávanie liekov, injekcií, infúzie a transfúzie 
5 Výživa detí Nutričná spotreba v detskom veku. Dojčenie. Umelá výživa. Mliečna kuchyňa. Laktárium. 

Stáže z pediatrie – 4. ročník letný semester
 
  Problematika
1 Akútne respiračné infekcie Akútna laryngitída. Akútna bronchitída. Obštrukčná bronchitída. Pneumónia, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne a rtg nálezy, liečba.
2 Recidivujúce a chronické respiračné infekcie Bronchiálna astma. Cystická fibróza. Bronchiektázie. Pľúcna hemosideróza. Fyzikálne vyšetrenie, laboratórne a rtg nálezy, liečba..
  Akútna a chronická diarhea u dojčiat a detí Klinické vyšetrenie a laboratórne nálezy. Liečba – diéta, enterálna a parenterálna rehydratácia, totálna parenterálna výživa.
4 Neprospievanie Klinické vyšetrenie, laboratórne nálezy, funkčné testy. Liečba.
5 Hematológia a onkológia Anémia – klinické a laboratórne nálezy, diferenciálna diagnostika, liečba. Špecifické problémy detskej onkológie. Akútna leukémia. Hodgkinova choroba, Non-Hodgkinov lymfóm.

Stáže z pediatrie – 5. ročník zimný semester
 
  Oddelenie Problematika
1 Dojčenské Somatický a psychomotorický vývoj. Výživa. Horúčky. Kŕče. Imunizácia
2 Interné Metabolické choroby. Diabetes. Obezita. Hypoglykémia. Poruchy rastu
3 Novorodenecké Fyziologický novorodenec. Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Predčasne narodený novorodenec. Syndróm respiračnej tiesne. Kyslíková a respiračná liečba
4 Kardiológia Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému. Vrodené vývojové chyby srdca
5 Dojčenské alebo interné Respiračné infekcie. Pneumónia. Obštrukčná bronchitída. Astma. Laryngitída a epiglotitída.

Stáže z pediatrie – 5. ročník letný semester
 
  Oddelenie Problematika Seminár
1 Dojčenské Poruchy výživy, Hnačkové ochorenia. Zvracanie. Dehydratácia. Poruchy acidobázickej rovnováhy. Rachitída, tetánia. Vrodené vývojové chyby srdca 

(Doc. Benedeková)

2 Interné Infekcia močových ciest. Vezikoureterálny reflux. Nefritída, nefrotický syndróm. Vyšetrenie moču Infekcia močových ciest, Obštrukčné uropatie. 

(Doc. Červeňová)

3 Novorodenecké Anémia. Ikterus. Vrodené vývojové chyby. Interpretácia výsledkov krvných testov. Bilancia telesných tekutín. Dehydratácia-rehydratácia 

(Prof. Kovács)

4 Interné Intoxikácie. Bolesti hlavy. Bolesti brucha. Enuréza a inkontinencia. Hypertenzia. Poruchy dospievania 

(Prof. Michalková)

5 Dojčenské alebo interné Záverečné vyhodnotenie – zápočet EKG v detskom veku. Arytmie 

(Doc. Mašura)

2.4. Referovanieklinického problému

Jasné, stručné a koherentné referovanie klinickéhoproblému je dôležitou schopnosťou lekára a neoddeliteľnou súčasťou dobrejklinickej praxe. Základy tejto schopnosti sa majú začať budovať už počasklinických rokov na lekárskej fakulte, prax potom prináša ďalšie zdokonaľovanie vtejto oblasti.

Budovanie schopnosti referovať pacienta uľahčujeuvedený postup, ktorý majú študenti dodržiavať (samozrejme s primeranouflexibilitou) pri referovaní klinických prípadov na stážach a pri vizitách naoddelení:

Najprv: Predstavenie dieťaťa

Potom: Súhrn relevantnej anamnézy dieťaťa: Teraz sa vráťte k súhrnu základného medicínskehoproblému a uveďte:

Relevantné výsledky klinického vyšetrenia

Hodnotenie klinického problému (problémov) Návrh na manažment a liečbu pacienta

2.5. Predštátnicovábloková výučba pediatrie – šiesty ročník

Cieľom trojmesačnej blokovej výučby pediatrie jeoboznámiť študentov so základnými praktickými problémami detského lekárstva a spsychosociálnymi následkami týchto problémov na deti a ich rodiny.

2.6. Profil absolventa z pediatrie– praktické postupy

Cieľom praktickej časti výučby je, aby si študentimedicíny počas štúdia pediatrie osvojili základné neinvazívne metódy avyšetrovacie postupy (skupina 1).

Nedá sa však očakávať, že každý študenttechnicky zvládne aj náročnejšie invazívne procedúry, ako napr. odber krvi udieťaťa, zavedenie intravenóznej infúzie, lumbálna punkcia, suprapubická punkciamočového mechúra atď. Technické osvojenie si týchto procedúr je úlohoupostgraduálnej výchovy lekárov (skupina 2). Omnoho dôležitejšieje to, aby študenti pochopili základné princípy týchto a ďalších vyšetrovacíchmetód. Asistent môže demonštrovať ich technické aspekty a študenti sa pritom majúnaučiť spôsob poskytnutia psychickej podpory dieťaťu pri vyšetrení.

Postupy a metódy, ktoré majú študenti ovláda?(skupina 1)

Pediatrické postupy a metódy, ktoré sa majúpozorova? (skupina 2)

2.7. Prednášky z pediatrie

4. ročník zimný semester
 
Úvod. Dejiny pediatrie. Preventívna starostlivosť v pediatrii Prof. Kapellerová
Pediatrická anamnéza. Fyzikálne vyšetrenie Doc. Lehotská
Zvláštnosti novorodeneckého obdobia. Fyziologické zmeny v novorodeneckom období. Doc. Lehotská
Dojčenie. Umelá výživa Prof. Kapellerová
Charakteristika rôznych vekových skupín. Výživa dojčiat a väčších detí. Psychomotorický vývoj Doc. Mišíková
Puberta.  Doc. Mišíková
Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Príznaky nedonosenosti. Základné neurologické vyšetrenie novorodencov a dojčiat. Doc. Lehotská
Charakteristika uropoetického systému a metódy vyšetrenia. Objem a zloženie telesných tekutín u detí. Doc. Lehotská
Kardiovaskulárny systém. Anatomická a fyziologická charakteristika. EKG, röntgenologické vyšetrenie Doc. Mišíková
Respiračný systém. Anatomická a fyziologická charakteristika. Metódy vyšetrenia. Prof. Kapellerová
Krvný obraz – fyziologická charakteristika v detskom veku  Doc. Mišíková

4. ročník letný semester
 
Akútne hnačky, Dyspepsia simplex et toxica, Rehydratácia  Doc. Lehotská
Totálna parenterálna výživa Doc. Lehotská
Anémie – diagnostika a liečba Doc. Mišíková
Poruchy hemokoagulácie. Hemoragické stavy  Doc. Mišíková
Leukémie. Hodgkinova choroba. Non-Hodgkinov lymfóm Doc. Mišíková
Neprospievanie – príčiny, klinické prejavy a liečba Doc. Lehotská
Malabsorpcia. Choroby pečene, žlčníka a pankreasu Prof. Kovács
Vred žalúdka a duodéna, Choroby hrubého čreva Prof. Kovács
Akútne respirační infekcie. Pneumónie Prof. Kapellerová
Recidivujúce respiračné infekcie. Aspirácia cudzieho telesa Prof. Kapellerová
Chronické respiračné choroby. Bronchiálna astma. Cystická fibróza. Bronchiektázie. Prof. Kapellerová

5. ročník zimný semester
 
Hypertenzia Prof. Kovács
Fyziológia novorodenca Doc. Benedeková
Náhle príhody v neonatológii, Rizikový novorodenec Doc. Benedeková
Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou Doc. Benedeková
Asfyxia a iné respiračné poruchy u novorodenca Doc. Benedeková
Hemolytická choroba novorodencov Doc. Benedeková
Mentálna anorexia. Poruchy pubertálneho vývoja Prof. Birčák
Diabetes mellitus. Obezita Prof. Michalková
Choroby štítnej žľazy a prištítnych teliesok Doc. Mišíková
Kongenitálna adrenálna hyperplázia Doc. Mišíková
Poruchy rastu Doc. Mišíková
Choroby spojivového tkaniva Dr. Mozolová
Choroby spojivového tkaniva Dr. Mozolová

5. ročník letný semester
 
Glomerulonefritída. Nefrotický syndróm. Doc. Lehotská
Genetické choroby – monogénové Prof. Kovács
Genetické choroby – chromozómové aberácie Prof. Kovács
Infekcia močových ciest. Vezikoureterálny reflux Doc. Lehotská
Peptický vred žalúdka. Vred duodéna. Choroby hrubého čreva Prof. Kovács
Vrodené srdcové chyby s ľavo-pravým skratom Doc. Benedeková
Vrodené srdcové chyby s pravo-ľavým skratom Doc. Benedeková
Vrodené srdcové chyby bez skratu Doc. Benedeková
Zlyhanie srdca. Liečba vrodených srdcových chýb Doc. Mašura
Akútna a chronická renálna insuficiencia Doc. Lehotská

3. Skúšky z pediatrie –otázky

3.1. Pediatrická propedeutika - 4. ročník

Otázky A

Otázky B Otázky C

3.2. Klinická pediatria – 5.ročník

3.3. Štátna rigoróznaskúška – 6. ročník

III. Klinické problémy

Tento materiál obsahuje krátky popis bežnýchsituácií v detskom veku, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva aj všeobecný lekár.

Situácie sú úmyselne načrtnuté stručne. Majúslúžiť najmä ako spúšťací moment pre ďalšiu analýzu a spoločnú diskusiu.Problémy sú podané tak, aby vyvolali diskusiu o diagnostike, diferenciálnejdiagnostike a postupe pri vyšetrení či terapii. Pedagógovia ich môžu doplniť podľapotreby aj o ďalšie údaje.

Pre výučbu sa môže použiť celý súbor problémovalebo len časť z nich. Prípady môžu byť užitočné pre študentov aj pri ichindividuálnej príprave na stáže či na skúšku z pediatrie. Pedagógovia môžupoužiť tieto problémy na stimuláciu diskusie počas stáží a tiež ako doplnok privysvetľovaní diagnostických a terapeutických postupov.

Súčasný formát spracovania klinických prípadovneslúži na priame overovanie vedomostí študentov. Pre tento účel bude potrebnérozšíriť jeho obsah, zostaviť otázky a pripraviť kľúč pre rozličné stupnehodnotenia.

Klinické prípady sú zaradené do nasledujúcichproblémových okruhov:

Prevencia Rast a vývoj Poruchy správania Výživa Problémyadolescentného veku Problémynovorodeneckého obdobia Lekárskagenetika/vrodené vývojové chyby Bežné príznakya choroby

Kašeľ

Horúčka Bolesť hrdla Otitída/bolesť ucha Infekcia horných dýchacích ciest Bolesti brucha Hnačka Obstipácia Kožné problémy Bolesti v končatinách/kĺboch Postihnutie CNS Srdcový šelest Lymfadenopatia Splenomegália Hepatomegália Zhoršený zrak Zhoršený sluch Hematológia Hematúria Terapia Hospodárenies vodou a elektrolytmi Otravy -prevencia a liečba Urgentné stavy vpediatrii Týraniedieťaťa (fyzické a sexuálne) Práva dieťaťa